Hoogstraat 193-A te Vlaardingen

Hoogstraat 193-A te Vlaardingen

Hoogstraat 193-A te Vlaardingen
Oppervlakte pand
50 m2
Prijs
€ 995
Details

TE HUUR Hoogstraat 146 te Vlaardingen

 

Betreft

In het centrum van Vlaardingen gelegen winkelruimte / commerciële ruimte aan de Hoogstraat 146. De winkelruimte ligt in voor verkeer afgesloten gebied. Rondom het centrum is er mogelijkheid betaald te parkeren. Ook met openbaar vervoer goed te bereiken.

 

Indicatieve oppervlakte en indeling

De ruimte heeft een De ruimte heeft een B.V.O. van ca. 50 m²

 

Voorzieningen

-toilet

-keuken

-systeemplafond met verlichting

-verwarming

 

Huurtermijn

De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar, eventueel in overleg kunnen er andere huurtermijnen worden overeengekomen

 

Oplevering

Per direct

 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 995,00 per maand exclusief b.t.w.

 

Voorschot servicekosten

Voorschot stookkosten t.w.v. € 60,00.

 

Omgeving

De Hoogstraat in Vlaardingen centrum is een drukke winkelstraat met exclusieve winkels, van kappers tot kledingwinkels. Er zijn genoeg parkeer gelegenheden in de buurt en de Hoogstraat heeft ook zijn eigen parkeer garage.

 

 

Bestemmingsomschrijving

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

– ambachtelijke bedrijvigheid;

– detailhandel, met uitzondering van supermarkten en volumineuze detailhandel;

– dienstverlening;

– horeca tot en met categorie 1 van de bij deze regels behorende Staat van horecaactiviteiten;

– kantoren met baliefunctie;

– maatschappelijke voorzieningen;

– wonen; al dan niet in combinatie met:

– beroeps of bedrijfsactiviteiten aan huis;

alsmede voor:

– ter plaatse van de aanduiding ‘cultuur en ontspanning’, uitsluitend bestemd voor de

volgende activiteiten:

– een bioscoop met een oppervlakte van ten hoogste 3.600 m² b.v.o.en ten

hoogste 900 zitplaatsen;

– een amusementscentrum met een oppervlakte van ten hoogste 900 m² b.v.o.;

– sportieve voorzieningen, waaronder een fitnesscenter of een ballet-/dansschool

met een oppervlakte van ten hoogste 1.400 m² b.v.o.;

-horeca tot en met categorie 3 van de bij deze regels behorende Staat van

horeca-activiteiten met een oppervlakte van ten hoogste 300 m² b.v.o.;

– ter plaatse van de aanduiding ‘horeca tot en met categorie 2’, horeca tot en met

categorie 2 van de bij deze regels behorende Staat van horeca-activiteiten;

– ter plaatse van de aanduiding ‘horeca tot en met categorie 3’, horeca tot en met

categorie 3 van de bij deze regels behorende Staat van horeca-activiteiten;

– ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’ een parkeer- en bevoorradingsdek;

-ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – weg boven maaiveld’ een

verkeersweg boven maaiveld;

– ter plaatse van de aanduiding ‘supermarkt’ een supermarkt.

en de daarbij behorende:

– tuinen, erven, bergingen en (gebouwde) parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

3.2.1 Gebouwen:

– Gebouwen zijn uitsluitend binnnen het bouwvlak toegestaan, met inachtneming van de

overige bouwregels;

– de bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer dan 7 meter bedragen, tenzij anders is

aangeduid;

– ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte’ mag de aangeduide hoogte niet

worden overschreden;

– ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ mogen de aangeduide

hoogtes niet worden overschreden;

– ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’ dient de onderdoorgang vrij te blijven

van bebouwing;

– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – overkapping’ is uitsluitend

een overkapping toegestaan.

3.2.2 Andere bouwwerken:

-ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – weg boven maaiveld’ is

een weg op maximaal 6,5 meter boven maaiveld toegestaan;

– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – overkapping’ is een

overkapping met een bouwhoogte van maximaal 6,5 meter toegestaan;

– de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen

als de erf- of terreinafscheiding voor de voorgevellijn wordt gebouwd;

– de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen

als de erf- of terreinafscheiding achter de voorgevellijn wordt gebouwd;

– de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer dan 1 meter bedragen

als de andere bouwwerken voor de voorgevellijn worden gebouwd;

– de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen

als de andere bouwwerken achter de voorgevellijn worden gebouwd.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik geldende de volgende regels:

3.3.1 Aantal horecagelegenheden

Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal horecagelegenheden’ mag het aangeduide

aantal horecagelegenheden niet worden overschreden.

3.3.2 Beroep en bedrijf aan huis:

Een woning mag worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis,

mits:

– niet meer dan 25% van de vloeroppervlakte met een maximum van 50 m² van de

woning en/of het bijgebouw worden gebruikt;

– geen reclameuitingen worden aangebracht;

– naamsaanduidingen tot een maximum van in totaal 0,5 m² zijn wel toegestaan;

– vanwege de beroeps- of bedrijfsuitoefening geen verkeersoverlast ontstaat;

– de woning als zodanig herkenbaar blijft aan raam- en deurindeling, die voor het

betreffende type woning gebruikelijk is;

– de beroeps- of bedrijfsuitoefening niet leidt tot een onevenredige afbreuk van de

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing en van het woonen leefmilieu;

– verkoop van goederen ter plaatse is toegestaan in goederen, die ter plaatse worden

vervaardigd, verwerkt of bewerkt, en mits dit een ondergeschikt deel van de

bedrijfsvoering is.

3.3.3 Wonen:

Wonen is uitsluitend toegestaan op de bouwlagen boven de begane grond, met uitzondering

van bestaande woningen op de begane grond.

3.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en nieuwe horeca in categorie 2 of 3

van de bij deze regels behorende Staat van horeca-activiteiten toestaan, mits deze horecaactiviteiten verenigbaar zijn met het woon- en leefklimaat in de directe omgeving.

 

Huurprijsherziening

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

 

Huurgarantie

Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

 

Omzetbelasting

Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

 

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

 

Staat van Oplevering

Het gehuurde wordt casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen, welke niet tot het gehuurde behoren en waarvoor verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht heeft, worden gedurende de huurperiode(n) en in huidige staat om niet ter beschikking gesteld aan huurder.

 

Bijzonderheden

Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

 

Inlichtingen:

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.

‘s-Gravendijkwal 60-a 3014 EG ROTTERDAM

Telefoonnummer: 010 – 4331160

Website: www.devroedtbhv.nl

E-Mail: info@devroedtbhv.nl

 

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

 

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl