Te Koop 2 appartementsrechten Zwaanshals 408 en 402

Te Koop 2 appartementsrechten Zwaanshals 408 en 402

Zwaanshals 402-408
Oppervlakte pand
141 m2
Prijs
€ 285,000
Details

Betreft

2 appartementsrechten aan het Zwaanshals 402-408 in Rotterdam noord. Te weten een lege winkelruimte ²en een leeg  zonder gebruiksrechten te leveren appartement op de 1e etage met een dakterras van ca 25m²

 

Indicatieve oppervlakte

Winkelruimte                                                   83m²                     leeg

Woning op de 1e etage                                    58m²                     leeg

 

Oplevering
In overleg, op korte termijn mogelijk.

 

Kadastrale gegevens
Kadastraal bekend: gemeente Rotterdam
sectie W nummer 5476 Appartementsindex 1 en 2,

 

Kadastrale omschrijving,

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie W complexaanduiding 5476A, appartementsindex 1 omvattende;

 1. het uitsluitend gebruiksrecht van de bedrijfsruimte op de begane grond en toebehoren plaatselijk bekend als Zwaanshals 408 te Rotterdam;
 2. het vijftien/tweeënveertigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het bedrijfspand met twee bovenwoningen met ondergrond aan de Zwaanshals 402, 404 en 408 te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie W nummer 5468, groot vierennegentig centiare

en

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie W complexaanduiding 5476A, appartementsindex 2 omvattende;

 1. het uitsluitend gebruiksrecht van de woonruimte op de eerste verdieping met balkon en toebehoren plaatselijk bekend als Zwaanshals 402 te Rotterdam;
 2. het negen/tweeënveertigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het bedrijfspand met twee bovenwoningen met ondergrond aan de Zwaanshals 402, 404 en 408 te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie W nummer 5468, groot vierennegentig centiare

 

Bestemmingsomschrijving

 

Conform het vigerende bestemmingsplan zou de winkelruimte in aanmerking kunnen komen voor transformatie tot woonruimte, gemengd met aanduiding III

 

Artikel 5 Gemengd – 1, 2, 3

5.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Gemengd – 1, 2, 3’ aangewezen gronden zijn, voorzover aangeduid met I, bestemd voor:

 1. winkels, kantoren, en praktijkruimten uitsluitend op de begane grond;
 2. bedrijven (t/m categorie 2), uitsluitend op de begane grond;
 3. maatschappelijke voorzieningen, op alle verdiepingen;
 4. woningen, uitsluitend op de verdieping(en);
 5. horeca op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven;
 6. seksinrichting, waar zulks op de plankaart is aangegeven, met dien verstande dat gebruik als seksinrichting niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies vermeld onder sub a. of b.;

 

 1. belwinkels, uitsluitend aan Bergweg 270 en 280, Zaagmolenstraat 114, Zwart Janstraat 126 en 145, met dien verstande dat gebruik als belwinkel niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies vermeld onder sub a., b., c., of d.;
 2. overbouwde doorgang, waar zulks op de plankaart is aangegeven;
 3. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds;
 4. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, ontsluitingswegen en -paden.

 

De voor ‘Gemengd – 1, 2, 3’ aangewezen gronden zijn, voorzover aangeduid met II, bestemd voor:

 1. woningen, op alle bouwlagen (incl. inpandige bergingen/stallingsgarages),
 2. kantoren, maatschappelijke voorzieningen, praktijkruimten en bedrijven, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat ter plaatse van de nadere aanduiding “+” genoemde functies ook op de 1e verdieping zijn toegestaan en ter plaatse van de nadere aanduiding “# ” genoemde functies op alle verdiepingen zijn toegestaan;
 3. horeca, op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven; voor zover de gronden gelegen zijn aan de Zaagmolenkade zijn ten hoogste 6 horecavestigingen toegestaan (incl. de vestigingen toegestaan in GB III), elk niet groter dan 250 m2;
 4. winkels, uitsluitend aan de Vinkenlust 57/ 59;
 5. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds;
 6. leiding (als bedoeld in artikel 24), waar zulks op de plankaart is aangegeven.
 7. belwinkel, uitsluitend aan Zwaanshals 230, met dien verstande dat gebruik als belwinkel niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies vermeld onder sub k. of l.

 

De voor ‘Gemengd – 1, 2, 3’ aangewezen gronden zijn, voorzover aangeduid met III, bestemd voor:

 1. woningen, op alle bouwlagen (incl. inpandige bergingen/stallingsgarages),
 2. winkels, uitsluitend op de begane grond;
 3. kantoren en maatschappelijke voorzieningen (beide slechts indien voorzien van een baliefunctie), uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat ter plaatse van de nadere aanduiding “+” genoemde functies ook op de 1e verdieping zijn toegestaan en ter plaatse van de nadere aanduiding “# ” genoemde functies op alle verdiepingen zijn toegestaan;
 4. horeca, op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven; voor zover de gronden gelegen zijn aan de Zaagmolenkade zijn ten hoogste 6 horecavestigingen toegestaan (incl. de vestigingen toegestaan in GB II), elk niet groter dan 250 m2;.
 5. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds;
 6. leiding (als bedoeld in artikel 21), waar zulks op de plankaart is aangegeven.
 7. belwinkels aan Zwaanshals 245, 258, 266, 279, 313, met dien verstande dat gebruik als belwinkel niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies vermeld onder sub r., s. of t.
 8. bedrijven (timmerwerkplaats) aan Noordplein 197.

 

‘Waarde – Archeologie’ (als bedoeld in Artikel 26), voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd. Waarde – Cultuurhistorie (als bedoeld in Artikel 26), voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

 

5.2 Bouwregels

5.2.1 Algemeen Op de voor ‘Gemengd – 1, 2, 3’ bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

5.2.2 Medebestemming Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor ‘Waarde – Archeologie’ en ‘Waarde – Cultuurhistorie’, is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemmingen mede van toepassing. 5.2.3 Bebouwingsnormen a. Kantoren en praktijkruimten mogen elk niet groter zijn dan 750 m2 b.v.o. b. Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50 % van het bruto vloeroppervlak innemen, met een maximum oppervlak van 3000 m2. c. Winkels mogen niet groter zijn dan 250 m2 vloeroppervlak, met uitzondering van de winkelruimten genoemd in de lijst “winkels groter dan 250 m2”, welke als bijlage bij deze regels is gevoegd. Deze winkels mogen niet groter zijn dan de maat genoemd in de lijst. d. Gebouwde parkeervoorzieningen (geheel of ten dele ondergronds) mogen niet meer dan 2 bouwlagen tellen; zij mogen niet hoger reiken dan 0,9 meter boven peil. e. Gebouwen welke gelegen zijn in het in voorbereiding zijnde beschermd stadsgezicht “Waterproject” (d.w.z. aan de Noordsingel en Noordplein) en ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan voorzien zijn van een kap, mogen bij herbouw slechts afgedekt worden met een kap in de oorspronkelijke vorm.

 

5.3 Specifieke gebruiksregels

5.3.1 Algemeen Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits: a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten; b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen; c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen; d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.

5.3.2 Toegestane bedrijven Uitsluitend bedrijven t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.

5.3.3 Verbod geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen Geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen zijn niet toegestaan.

 

5.4 Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde ten aanzien van de toegestane bedrijven als bedoeld in lid 5.3.2 ten behoeve van het toelaten van andere dan de aldaar genoemde bedrijven die, gehoord de milieudeskundige, daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.2.3 onder d in die zin dat gebouwde parkeervoorzieningen geheel bovengronds gerealiseerd mogen worden ingeval ondergrondse bouw niet mogelijk is om bouwtechnische redenen, één en ander onder voorwaarde dat de parkeervoorziening niet boven het vloerpeil van de eerste verdieping mag uitkomen.

 

Vraagprijs € 290.000,00 k.k

 

Kosten
Alle kosten, rechten overdrachtsbelasting als gevolg van de
eigendomsoverdracht zijn voor rekening van koper.

 

Waarborgsom
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting dient koper binnen 7 dagen
na het tot stand komen van de koopovereenkomst een waarborgsom/bankgarantie van 10% van de koopsom bij de door koper te bepalen notaris af te geven/stellen.

 

Baten
Verrekening van baten, lasten en eventuele huurpenningen zal geschieden per
datum eigendomsoverdracht.

 

Staat van het verkochte
Het verkochte zal in huidige staat leeg en zonder gebruiksrechten aan koper worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en afspraken, heersende dienstbaarheden en kwalitatieve rechten.

 

Aanvaarding
In overleg

 

Milieuaspecten
Het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodem- en/of grondwater –
verontreiniging.

 

Bijzonderheden

 • eigen grond
 • VVE wel geactiveerd maar niet actief in de zin van maandelijkse bijdrages

 

Inlichtingen:

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
‘s-Gravendijkwal 60-a
3014 EG ROTTERDAM
Telefoonnummer: 010 – 4331160
Website: www.devroedtbhv.nl
E-Mail: info@devroedtbhv.nl

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl