TE HUUR MULTIFUCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE AAN HET THORBECKEPLEIN 17 EN 17-A

TE HUUR MULTIFUCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE AAN HET THORBECKEPLEIN 17 EN 17-A

THORBECKEPLEIN 17 TE MOORDRECHT
Oppervlakte pand
125 m2
Prijs
€ 1,500
Details

 

Betreft een multifunctionele bedrijfsruimte met een totale verhuurbare oppervlakte van 125m². In overleg bestaat de mogelijkheid om een gedeelte van de ruimte te huren. Het object is gelegen in Moordrecht-West een woonwijk met scholen en winkels in de omgeving.

 

Huursom

Bedrijfsruimte optie I                    ca.125m²                                             € 1.500,00 p.m.  onbelast met BTW

Bedrijfsruimte optie II                  ca. 100m²                                            € 1.250,00 p.m. onbelast met BTW

 

Voorzieningen
Gezamenlijke c.v. installatie;

De bedrijfsruimte zal is in casco staat worden  verhuurd enige aanpassingen inoverleg mogelijk

 

Huurtermijn: In overleg

 

Oplevering In overleg, op korte termijn mogelijk.

 

Voorschot servicekosten:  Nader overeen te komen

 

Bestemmingsomschrijving

Artikel 8 Gemengde doeleinden (G)

 1. Doeleindenomschrijving De op de kaart voor “Gemengde doeleinden (G)” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 2. (bedrijfs-)woningen, voor zover het (bedrijfs-)woningen betreft die reeds aanwezig waren op het tijdstip waarop het plan in ontwerp ter inzage is gelegd;
 3. kantoren en praktijkruimten;
 4. bedrijven binnen de categorieën 1 en 2 van de bij deze voorschriften behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 5. bedrijven die niet voorkomen op de Staat van Bedrijfsactiviteiten, maar naar de aard en de invloed op de omgeving met bedrijven binnen de categorieën 1 en 2 gelijk gesteld moeten worden;
 6. bedrijven binnen de categorie 3, voorzover het bedrijven betreft die reeds aanwezig waren op het tijdstip waarop het plan in ontwerp ter inzage is gelegd;
 7. winkels ter plaatse waar op de kaart de aanduiding “Detailhandel” voorkomt;
 8. een horecabedrijf, vallend onder categorie 1a van de bij deze voorschriften behorende bijlage II “Staat van Horeca-activiteiten”, ter plaatse waar op de kaart de aanduiding “Horeca” voorkomt;
 9. opslagruimten;
 10. autoboxen. met de bij deze bestemming behorende gebouwen, bouwwerken -geen gebouwen zijnde -, tuinen, erven, open terrein, parkeervoorzieningen en water, één en ander met uitzondering van seksinrichtingen.

 

 1. Bebouwingsvoorschriften

Op de in lid 1. bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken – geen gebouwen zijnde – ten dienste van de aldaar genoemde doeleinden worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 1. de gebouwen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken mogen worden gebouwd;
 2. de oppervlakte van kantoren mag niet meer bedragen dan 500 m² per vestiging;
 3. per kantoor, bedrijf of instelling ten hoogste één bedrijfs- of dienstwoning mag worden gebouwd met een maximale inhoudsmaat van 600 m³, mits reeds een woning aanwezig is op het tijdstip waarop het plan in ontwerp ter inzage is gelegd;
 4. indien op de kaart de aanduiding “Bedrijfswoning” voorkomt de bedrijfswoning uitsluitend ter plaatse van deze aanduiding gebouwd mag worden;
 5. uitsluitend woningen aanwezig op het tijdstip waarop het plan in ontwerp ter inzage is gelegd mogen worden gebouwd of herbouwd tot een maximale inhoudsmaat van 600 m³;
 6. de goothoogte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan op de kaart per bouwvlak of gedeelte van een bouwvlak is vermeld;
 7. de afstand van een vrijstaand hoofdgebouw of van een blok aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m zal bedragen;
 8. ter plaatse waar op de kaart de aanduiding “Detailhandel” staat, de begane grond van de bebouwing mag worden gebruikt ten behoeve van detailhandel, met een maximale verkoopvloeroppervlakte van 60 m².;
 9. ter plaatse waar op de kaart de aanduiding “Horeca” staat de begane grond van de bebouwing mag worden gebruikt ten behoeve van een horecabedrijf als bedoeld in lid 1 onder g.;
 10. de hoogte van bouwwerken – geen gebouwen zijnde – maximaal 5 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.

 

Vrijstelling Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1. onder c ten behoeve van bedrijven binnen categorie 3 van de bij deze voorschriften behorende staat van Bedrijfsactiviteiten, mits deze naar aard en invloed op de omgeving gelijk gesteld kunnen worden met bedrijven binnen de categorieën 1 of 2, hetgeen door de aanvrager middels een in te dienen milieutechnisch onderzoeksrapport dient te worden aangetoond.

 

Huurprijsherziening: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Huurgarantie: Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten.

 

Huurovereenkomst: De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

 

Staat van Oplevering: Het gehuurde wordt casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen, welke niet tot het gehuurde behoren en waarvoor verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht heeft, worden gedurende de huurperiode(n) en in huidige staat om niet ter beschikking gesteld aan huurder.

 

Inlichtingen:

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
‘s-Gravendijkwal 60-a
3014 EG ROTTERDAM
Telefoonnummer: 010 – 4331160
Website: www.devroedtbhv.nl
E-Mail: info@devroedtbhv.nl

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl