Hoornweg 33 te Rotterdam-Overschie

Hoornweg 33 te Rotterdam-Overschie

Hoornweg 33-A te Rotterdam
Oppervlakte pand
155 m2
Prijs
€ 147,500
Details

Te koop: Hoornweg 33 te Rotterdam-Overschie

 

Te koop ruime zeer nette kantoor- praktijkruimte aan de Hoornweg 33 te Rotterdam-Overschie achteruit komend aan de Van Noortwijckstraat waar men ook kan parkeren. De vigerende bestemming is detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke functie en wonen.

Door de bestemming wonen leent dit object zich uitstekend voor transformatie naar de functie wonen.

 

Indicatieve oppervlakte en indeling  Het object heeft een oppervlakte ca. 155m². De ruimte is onderverdeel een ruime openruimte op de begane grond met twee kleine aparte kantoor- werkruimtes.  De ruimte in de onderbouw in onderverdeeld in twee ruimtes waarbij aan de voorzijde daglicht toetreedt.

 

Voorzieningen
De ruimte is voorzien van o.a.;

Vloerverwarming;

Nette toiletgelegenheid;

2 kleine pantry’s;

Verlichting in het plafond;

Tegelvloer;

Alarm;

AircoHuur

 

Vereniging van Eigenaren

De bijdrage voor vereniging van eigenaren is jaarlijks ca. € 300,00 per jaar. Dit betreft de opstalverzekering.

 

Kadastrale omschrijving

a. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie C, complexaanduiding 6081-A, appartementsindex 1,omvattende: a. het onverdeeld elf/zeventientiende (11/17e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie C, nummer 4154, groot zesentachtig centiare, met de zich daarop bevindende opstallen van een gebouw bestaande uit een winkelpand met afzonderlijke bovenwoning, plaatselijk bekend te 3042 BC Rotterdam, Hoornweg 33ab;

b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, met kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Hoornweg 33 Ate 3042 BC Rotterdam, achteruitkomende aan het Duyvesteynhof 17 te 3042 BB Rotterdam;

 

Kadastrale gegevens

Kadastraal bekend: gemeente Overschie

Sectie C nummer 6081

Appartementsindex 1

 

Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Gemengd – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• woningen, met uitzondering van de westelijke plinten van de locatie Burgemeester Boumannlaan-Noord (op de adressen Burgemeester Baumannlaan 88a-88c, 90a-90c, 92a-92c, 94a-94c, 110a-112c, 114a-116c, 118a-122a, 124a-124c, 126), waar woningen uitsluitend op de verdiepingen zijn toegestaan;
• dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
• detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
• maatschappelijke functies, die niet vallen onder de geluidsgevoelige functies genoemd in artikel 1.30 van deze regels, uistluitend op de begane grond;
• ter plaatse van op de verbeelding aangegeven aanduiding ‘horeca’, is horeca toegestaan, uitsluitend op de begande grond, op adres Abtsweg 39, 41,43, ,45, 47, 49, 53, 55, 73, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 en Burgemeester Baumannlaan 88 en 94, 120, 87 t/m 123, Duyvensteinstraat 23, Van Noortwijkstraat 46a, met uitzondering voor de horeca aan de Abtsweg 73, waar ook horeca op de eerste verdieping is toegestaan;
• terplaatse van op verbeelding aangegeven aanduiding ‘kantoor’ is een kantoor toegestaan, op adres Burgemeester Baumannlaan 127;
• voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, watergangen, erf, ontsluitingswegen en -paden.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Bebouwingsnormen
• de maximum bouwhoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan met de aanduiding “maximum aantal bouwlagen” op de verbeelding is aangegeven;
• de maximum bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt niet meer dan 2 meter;

 

Vraagprijs € 147.500,00 k.k

 

Kosten
Alle kosten, rechten overdrachtsbelasting als gevolg van de
eigendomsoverdracht zijn voor rekening van koper.

 

Waarborgsom
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting dient koper binnen 7 dagen
na het tot stand komen van de koopovereenkomst een waarborgsom/bankgarantie van 10% van de koopsom bij de door koper te bepalen notaris af te geven/stellen.

 

Baten
Verrekening van baten, lasten en eventuele huurpenningen zal geschieden per
datum eigendomsoverdracht.

 

Staat van het verkochte
Het verkochte zal in huidige staat leeg en zonder gebruiksrechten aan koper worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en afspraken, heersende dienstbaarheden en kwalitatieve rechten waarbij expliciet wordt aangegeven dat alle roerende goederen momenteel aanwezig in de bedrijfshal geen eigendom zijn van de verkoper.

 

Aanvaarding
In overleg

 

Milieuaspecten
Het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodem- en/of grondwaterverontreiniging.

 

Inlichtingen:

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
‘s-Gravendijkwal 60-a
3014 EG ROTTERDAM
Telefoonnummer: 010 – 4331160
Website: www.devroedtbhv.nl
E-Mail: info@devroedtbhv.nl

 

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

 

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl